Momenteel werkt Vereen-de krachten met een wachtlijst

Privacy/ AVG 

Vereen-de krachten is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Vereen-de krachten een keuze maakt in welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze. 

Vereen-de krachten is in overeenstemming met de AVG er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en dat deze op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op cli├źnten maar ook op andere relaties wiens persoonsgegevens door Vereen-de krachten worden verwerkt. Voor meer informatie: ­čí¬ ergens op kunnen klikken dat ze naar onderstaande informatie gaan.

Persoonsgegevens 
Vereen-de krachten verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De volgende persoonsgegevens zullen door Vereen-de krachten gebruikt worden: uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegeven die u actief versterk in correspondentie en telefonisch contact.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Vereen-de krachten moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de ondersteuning vanuit Vereen-de krachten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Vereen-de krachten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 20 jaar op grond van wettelijke verplichtingen (Jeugdwet). Na afloop van deze bewaarperiode zullen uw gegevens vernietigd worden. Uw gegeven worden elektronisch en gedeeltelijk op papier bewaard.

Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan zullen de gegevens die u ons toestuurt zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan bewaard worden.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Vereen-de krachten om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Vereen-de krachten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vereen-de krachten zorgt ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld en/ of beveiligd.

Uw privacy rechten
U heeft recht op informatie betreft de gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14, AVG). Daarnaast heeft u het recht op: inzage van uw persoonsgegevens (artikel 15, AVG), correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16, AVG) en verwijderen van uw persoonsgegevens (artikel 17, AVG). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereen-de krachten (artikel 18, AVG) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Vereen-de krachten van u beschikt naar een door u gekozen andere organisatie over te dragen (artikel 20, AVG).

U kunt een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens sturen naar info@vereendekrachten.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek handelt Vereen-de krachten kosteloos binnen 4 weken af.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook voor dit verzoek wordt een termijn van vier weken gehanteerd. U kunt uw verzoek mailen naar: info@vereendekrachten.com